22 Листопада 2019

 

Приватне акціонерне товариство “Фабрика Мрія” (код за ЄДРПОУ 13550386), місцезнаходження –

Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (надалі за текстом –

«Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом –

«позачергові загальні збори акціонерів», «загальні збори»), які призначені на 12 грудня 2019 року за

адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у

виставковій залі Товариства). Початок загальних зборів о 09 год. 30 хв. Реєстрація учасників загальних

зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 12 грудня 2019 року, початок реєстрації

о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 20 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах, складається станом на 06 грудня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного

позачергових загальних зборів акціонерів:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та прийняття

рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів в складі двох осіб

(голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом

лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії

припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для

голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом

голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань

порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Єремейчука Олександра

Опанасовича, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2

хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з

використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

Приватним акціонерним товариством «Фабрика Мрія» протягом не більш як одного року з дати прийняття

такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати

згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством

«Фабрика Мрія» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість

майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства: договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна

Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», розташованого за адресою: Житомирська область,

Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого

договору або договорів не більше ніж 15000000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Питання №5. Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на

вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання

згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів,

здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Питання №6. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, рішення

про попереднє надання згоди на вчинення значних яких надано даними загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою

здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних яких надано даними загальними зборами акціонерів.

Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій

редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та

визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту

Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати

Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення

державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про

Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Загальні

збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства

«Фабрика Мрія» - Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду

Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства

та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту

Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Питання №9. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується

відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління:

загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган (директора) Товариства. Визначення особи,

уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної

особи.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка

стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні

органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей

про органи управління юридичної особи.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження

реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що

посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Від дати

надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів

Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття

рішень з питань порядку денного, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за

місцезнаходженням Товариства: 12415, Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул.

Островського, буд.171а (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до

16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Житомирська

область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у виставковій залі Товариства).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Романюк

Юрій Андрійович. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку

денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні

товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.mriya.zt.ua. Від дати

надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери

відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення

загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати

Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку

денного загальних зборів. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти

Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.Товариство

до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,

включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення

загальних зборів.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність),

видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють

нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної

особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити

завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати

саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій

розсуд. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж

за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів

товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в

письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по

батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст

пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу

Товариства, передбачену чинним законодавством України. Відповідно до переліку акціонерів, яким

надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,

складеного станом на 18 листопада 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 206926

простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 190003 простих іменних штук.

 

 

 

22 жовтня 2018

 

Приватне акціонерне товариство “Фабрика Мрія” (код за ЄДРПОУ 13550386), місцезнаходження – Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (надалі за  текстом – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «позачергові загальні збори акціонерів», «загальні збори»), які призначені на 08 листопада 2018 року за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у виставковій залі Товариства). Початок загальних зборів о 09 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 08 листопада 2018 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 02 листопада 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів в складі двох осіб (голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Романюка Юрія Андрійовича, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4. Розгляд питання про виступлення Товариства майновим поручителем перед ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) за зобов’язаннями  МПП «Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надання Товариством в заставу/іпотеку виробничий будинок літ. «Д» площею 506,5 кв.м, що належить Товариству та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а.

Проект рішення: Виступити Приватному акціонерному товариству «Фабрика Мрія» майновим поручителем перед ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) за зобов’язаннями  МПП «Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надати Товариством  в заставу/іпотеку виробничий будинок літ. «Д» площею 506,5 кв.м, що належить Приватному акціонерному товариству «Фабрика Мрія» та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а.

Питання №5. Затвердження ринкової оцінки нерухомого майна Товариства, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а та надається в заставу  ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) за зобов’язаннями МПП «Олена» (код ЄДРПОУ 20411774), згідно звіту незалежної оціночної кампанії – ПП «Бюро незалежних оцінок» станом на 25.08.2018 року на виробничий будинок літ. «Д» в розмірі 1340200 (Один мільйон триста сорок тисяч двісті гривень). 

Проект рішення: Затвердити ринкову оцінку (ринкову вартість) нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», яке знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а та надається в заставу  ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) за зобов’язаннями МПП «Олена» (код ЄДРПОУ 20411774), згідно звіту незалежної оціночної кампанії – ПП «Бюро незалежних оцінок» станом на 25.08.2018 року на виробничий будинок літ. «Д» в розмірі 1340200 (Один мільйон триста сорок тисяч двісті гривень). 

Питання №6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Фабрика Мрія» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Фабрика Мрія» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: договору або договорів щодо виступу Приватним акціонерним товариством «Фабрика Мрія» майновим поручителем перед фінансовими (в т.ч. банківськими) установами за зобов’язаннями інших юридичних осіб, договору або договорів  щодо передачі в заставу майна Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15000000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Питання №7. Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Питання №8. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, вказаних у пункті 6 даного Протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 6 рішень даного протоколу загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням Товариства: 12415, Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у виставковій залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Романюк Юрій Андрійович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою  www.mriya.zt.ua.       

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», Акціонери не можуть вносити пропозиції щодо питань включених до порядку денного зборів та / або проектів рішень.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 206926 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 190003 простих іменних штук.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Приватне акціонерне товариство “Фабрика Мрія” (код за ЄДРПОУ 13550386), місцезнаходження – Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (надалі за текстом – «Товариство»), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»), які призначені на 11 червня 2018 року за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у виставковій залі Товариства). Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 11 червня 2018 року, початок реєстрації о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 05 червня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб (голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для голосування та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Романюка Юрія Андрійовича, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ “Фабрика Мрія” за 2017 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Фабрика Мрія” за 2017 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 223 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ “Фабрика Мрія” Єремейчука Олександра Опанасовича, Маковської Наталії Юріївни та Єремейчука Юрія Опанасовича. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ “Фабрика Мрія” Єремейчук Тетяни Євгенівни, Єремейчук Наталії Цезарівни та Піляєва Юрія Олексійовича.

Питання №8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8. Обрання членів Наглядової ради Товариства

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ “Фабрика Мрія”, розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

10.2. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 10.1 рішень даного протоколу загальних зборів акціонерів.

 

 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням Товариства: 12415, Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у виставковій залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Романюк Юрій Андрійович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.mriya.zt.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 206 926 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 190003 простих іменних штук.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

1264,2

1056,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

487,4

524,5

Запаси

26,7

26,7

Сумарна дебіторська заборгованість

739,3

476,5

Гроші та їх еквіваленти

10,8

2,8

Нерозділений прибуток (непокритий збиток)

- 2957.8

-2734,8

Власний капітал

-2071,0

-1848,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

206,9

206,9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3335.2

2904,5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-223.0

-63,5

Середньорічна кількість акцій, шт.

206926

206926

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1,078

-0,307

 

 

 

25 Листопада 2019 

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність

Інформації, що розкрита відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів

Директор

 

 

 

Романюк Юрiй Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

21.11.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Фабрика Мрiя"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

12415 Житомирська обл., Житомирський район, с. Iванiвка вул. Островського, буд.171-А

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13550386

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0412 496060 0412 496060

6. Електронна поштова адреса емітента

mriya@emzvit.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.11.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано* у

223 (2728) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

23.11.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mriya.zt.ua

в мережі Інтернет

23.11.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

 

Зазначається при поданні до Комісії

 

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.11.2017

15000.000

1056.500

1419.7823000000

Зміст інформації

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Фабрика Мрiя" 21 листопада 2017 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, i ринкова вартiсть майна, що є предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору або договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна ПрАТ "Фабрика Мрiя", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Iванiвка, вул. Островського, буд.171а, iз граничною сукупною вартiстю такого договору або договорiв не бiльше нiж 15 млн. грн. (п'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 р.) складає 1056,5 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1419,7823 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 21.11.2017 р. складає 190003 штук голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 21.11.2017 р., складає 190003 штук голосуючих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 190003 штук голосуючих акцiй, "проти" прийняття рiшення голосiв (голосуючих акцiй) не зареєстровано.